Slide background

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016

NARIC-Vlaanderen in cijfers
Behandelde dossiers

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016
Behandelde dossiers

Aantal behandelde dossiers

In 2016 behandelde NARIC 6.614 dossiers. Dat betekent dat NARIC in 6.614 dossiers een actie heeft ondernomen (vb. een aanvraag valideren, uitnodigen tot betaling, documenten opvragen of ontvangen, adviezen aanvragen, beslissingen opmaken, controles afronden, … ). Het gaat hier dus ook om aanvragen uit voorgaande jaren die nog niet afgehandeld zijn.

2010: 5118
2011: 5713
2012: 5867
2013: 6494
2014: 6487
2015: 5788
2016: 6614
 
 

Aard van de beslissingen per onderwijsniveau

In 2016 nam NARIC 2.344 gelijkwaardigheidsbeslissingen. NARIC nam in 2016 in 78% van de dossiers een positieve beslissing. In 17% van de dossiers nam NARIC een andere beslissing. Slechts in 5% van de gevallen werd geen enkele gelijkwaardigheid verleend. In 2015 werd er voor 65% van de dossiers een positieve beslissing genomen. In 29% van de aanvragen nam NARIC een andere beslissing. Voor 6% werd geen enkele gelijkwaardigheid toegekend.

Een beslissing betekent dat NARIC effectief een uitspraak deed over de gelijkwaardigheid van een buitenlands studiebewijs:

  • positief: de aanvrager kreeg effectief de gelijkwaardigheid waarnaar hij gevraagd heeft of waarvoor het dossier initieel onderzocht werd.
  • negatief: NARIC verleende geen gelijkwaardigheid.
  • Andere: de aanvrager kreeg een gelijkwaardigheid met een ander studiebewijs of een andere graad dan initieel aangevraagd of onderzocht. Iemand vraagt bijvoorbeeld een gelijkwaardigheid met een master, maar krijgt een gelijkwaardigheid met een bachelor.
 

De onderstaande grafiek geeft de verhouding weer tussen de positieve, de negatieve en de andere beslissingen in 2016. We maken een onderscheid tussen erkenningen met het niveau hoger onderwijs en het niveau secundair onderwijs.

 

Beslissingen per onderwijsniveau en per studiegebied

Volgende tabellen geven een beter inzicht in de gelijkwaardigheidsbeslissingen van 2016. Hier vind je een overzicht per studiegebied. We maken een bijkomend onderscheid per onderwijsniveau.

Hoger onderwijs (doctoraat, master, bachelor, hbo5)

In 2016 nam NARIC 1.259 beslissingen in dossiers hoger onderwijs. Het gaat over zowel academische als professionele opleidingen op de niveaus doctoraat, master, bachelor en hoger beroepsonderwijs (hbo5). Hiervan waren er 799 positief.

Niveau-erkenning
Specifieke erkenning
Studiegebied Andere Negatief Positief Totaal Andere Negatief Positief Totaal Eindtotaal
Archeologie en kunstwetenschappen 2 2 8 8 10
Architectuur 1 1 6 3 9 10
Audiovisuele en beeldende kunst 1 5 6 2 7 9 15
Bewegings- en revalidatiewetenschappen 1 5 6 2 7 9 15
Biomedische wetenschappen 1 1 2 1 2 3 5
Biotechniek 4 1 8 13 13
Chemie 2 2 2
Conservatie en restauratie 1 1 1
Diergeneeskunde 3 3 3 3 6
Economie en bedrijfskunde 2 2 2
Economische en toegepaste economische wetenschappen 2 12 14 24 4 25 53 67
Farmaceutische wetenschappen 3 3 11 4 15 18
Andere 1 9 10 3 2 5 15
Geneeskunde 3 4 7 36 7 25 68 75
Geschiedenis 1 2 3 9 9 12
Geschiedenis; Taal- en letterkunde 1 1 3 4 7 8
Gezondheidszorg 3 3 25 11 24 60 63
Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht 1 3 4 4
Handelswetenschappen en bedrijfskunde 6 1 37 44 50 8 99 157 201
Industriële wetenschappen en technologie 2 3 26 31 21 8 42 71 102
Muziek en podiumkunsten 1 3 4 2 7 9 13
Nautische wetenschappen 1 1 2 2
Onderwijs 4 17 21 17 2 37 56 77
Personenzorg 1 1 6 3 9 10
Politieke en sociale wetenschappen 11 11 11 1 17 29 40
Productontwikkeling 1 1 1
Psychologie en pedagogische wetenschappen 1 11 12 15 4 25 44 56
Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen 4 2 44 50 5 5 55
Sociaal-agogisch werk 2 2 6 19 25 27
Sociale gezondheidswetenschappen 1 1 2 2
Specifieke Lerarenopleiding 3 6 7 16 16
Taal- en letterkunde 2 1 34 37 29 1 16 46 83
Tandheelkunde 2 2 15 9 26 50 52
Toegepaste biologische wetenschappen 6 6 12 1 2 15 21
Toegepaste taalkunde 6 6 12 1 2 15 21
Toegepaste wetenschappen 4 21 25 15 1 30 46 71
Verkeerskunde 1 1 1
Wetenschappen 4 21 25 13 1 36 50 75
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen 2 2 1 1 3
Totaal 40 7 301 348 347 66 498 911 1259
 

De populairste 10 studiegebieden in het hoger onderwijs (academische en professionele) waren Handelswetenschappen en bedrijfskunde (201 beslissingen waarvan 136 positief), Industriële wetenschappen en technologie (101 waarvan 67 positief), Taal-en letterkunde (83 beslissingen waarvan 50 positief), Onderwijs (77 beslissingen waarvan 54 positief), Geneeskunde (75 waarvan 29 positief), Wetenschappen (75 waarvan 57 positief), Toegepaste wetenschappen (71 waarvan 51 positief), Economische en toegepaste economische wetenschappen (67 waarvan 37 positief).

 

Procedure: secundair onderwijs

In 2016 nam NARIC 1.086 beslissingen over erkenningen met studiebewijzen uit het Vlaams secundair onderwijs en uit het secundair volwassenenonderwijs . Over het algemeen gebeurt een gelijkwaardigheidsonderzoek in deze procedure enkel nog voor het niveau van het studiebewijs (niveau-erkenning). Er wordt nog gespecifieerd naar onderwijsvorm: aso, bso, tso of kso. NARIC doet geen uitspraak (meer) over een specifieke studierichting, vb. Humane wetenschappen, Latijn-Moderne talen… Als NARIC toch een uitspraak doet over de gelijkwaardigheid met een specifieke studierichting in Vlaanderen is dit op uitdrukkelijke vraag van de aanvrager en omdat dit nodig is om een bepaald beroep uit te oefenen (bv. tandtechnieken).

Onderwijsvorm, studiegebied of studierichting Andere Negatief Positief Totaal
Diploma van secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs 1 0 506 507
Diploma van secundair onderwijs - technisch secundair onderwijs 0 0 140 140
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs 0 0 111 111
Personenzorg 4 11 90 105
Diploma van secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs 0 0 44 44
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - technisch secundair onderwijs 31 31
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs 21 21
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs 21 21
Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs 15 15
Andere 9 5 14
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs 1 12 13
Handel 6 5 11
Gezondheidszorg 4 2 6
Mechanica-elektriciteit 5 5
Auto 1 3 4
ICT 1 3 4
Kantoor 1 3 4
Bouw 3 3
Chemie 3 3
Diploma van secundair onderwijs - kunstsecundair onderwijs 3 3
Voeding 2 1 3
Lichaamsverzorging 3 3
Textiel 2 2
Koeling en warmte 1 1 2
Tandtechnieken (Derde graad TSO) 1 1
Land- en tuinbouw 1 1
Biotechniek 1 1
Diploma van secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs - residentieel elektrotechnisch installateur 1 1
Talen RG 1-2 en 3-4 1 1
Decoratieve technieken 1 1
Maritieme technieken Dek 1 1
Eindtotaal 10 38 1038 1086
 

De meeste gelijkwaardigheden werden verleend met het diploma van secundair onderwijs – algemeen secundair onderwijs (506), het diploma van secundair onderwijs – technisch secundair onderwijs (140) en het getuigschrift van de tweede graad – algemeen secundair onderwijs (111). ‘Andere’ beslissingen zijn ook positieve beslissingen, alleen werd het buitenlands studiebewijs in eerste instantie voorgelegd om te onderzoeken op een ander niveau (bv. op het niveau van hoger beroepsonderwijs).

 

Betalende procedures

In 2016 verwerkte NARIC voor 3.770 aanvragen de betaling of vrijstelling. Een onderzoek naar de gelijkwaardigheid van het niveau kost 90 euro. Een onderzoek naar een gelijkwaardigheid met een specifiek Vlaams studiebewijs kost 180 euro. Een onderzoek op het niveau van doctoraat kost 300 euro.

679 van de 1.184 dossiers waarin betaald moest worden, werd reeds vereffend*.

* Voor deze dossiers werd in 2016 een uitnodiging tot betaling verzonden, maar was nog geen betaling ontvangen op 21/02/2017.


2014 2015 2016
Totaal aanvragen betalende procedure 2863 3106 3770
Vrijstelling van betaling 883 850 2595
Restgroep (totaal-vrijgesteld-ontvangen)* 1728 2131 505
Ontvangen 252 125 679
* Voor deze dossiers werd in 2016 een uitnodiging tot betaling verzonden, maar was nog geen betaling ontvangen op 21/02/2017.

2.595 van de 3.770 aanvragen kwamen in aanmerking voor een vrijstelling van betaling. Dit is net als in 2015 69% van alle aanvragen. Van de 2.595 betalingsvrijstellingen is de onderverdeling als volgt:

Vrijstelling op basis van Aantal 2016
Aanvraag uit de Duitstalige gemeenschap* 56
Attest ACTIRIS 57
Attest leefloon 40
Herziening** 39
Inburgeringscontract 960
Initiële aanvraag ingediend voor 01/09/2013 6
Nieuwe aanvraag op lager niveau 15
Omnio-statuut 96
Andere 9
VDAB - trajectovereenkomst 53
Vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker 831
Totaal 2595
 

* NARIC-Vlaanderen heeft een overeenkomst met de Duitstalige Gemeenschap. NARIC behandelt de aanvragen van houders van buitenlandse diploma’s die in de Duitstalige Gemeenschap een procedure opstarten voor een specifieke erkenning van een hogeronderwijsdiploma. Deze aanvragers betalen niet rechtstreeks aan NARIC, maar via de Duitstalige Gemeenschap aan NARIC. In de databank worden deze aanvragen gecategoriseerd als ‘vrijgesteld van betaling’.

** Een herziening is een intern beroep. De aanvrager gaat niet akkoord met zijn beslissing en kan de negatieve motivering van NARIC weerleggen door bijkomende bewijsstukken. Hiervoor worden uiteraard geen kosten aangerekend.

 
 
 

Blikvangers