Jaarverslag 2017 AHOVOKS

AHOVOKS zet zich samen met verschillende onderwijspartners in voor levenslang leren voor iedereen.
Met dit jaarverslag van 2017 krijgt u een blik achter de schermen van onze organisatie.
Scroll omlaag en links of rechts om de verschillende hoofdstukken te lezen. Veel leesplezier!

Kwalificaties & Curriculum

Wat moet je nu werkelijk leren op school? Stof genoeg voor een stevig debat. Maar achter de schermen moet alles uiteindelijk netjes op papier komen in eindtermen en kwalificaties. En daar staat de afdeling Kwalificaties en Curriculum garant voor.

De VKS verovert het onderwijslandschap

In 2017 kwam de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) echt op kruissnelheid. De beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties vonden ingang in de onderwijspraktijk in het volwassenenonderwijs, het Hoger beroepsonderwijs (HBO5) en het voltijds secundair onderwijs via Duaal leren.

Met het oog op de uitbreiding van de proeftuinen voor duaal leren en de versnelde omvorming van de HBO5-opleidingen is het niet verwonderlijk dat er meer vaart kwam in de ontwikkeling van de beroepskwalificaties. Eind 2017 stond de teller 300 en werden er 80 ingeschaald op een VKS-niveau en opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Goed voorbereid op de ontwikkeling van nieuwe eindtermen

De allereerste eindtermen zijn al 20 jaar oud. De hoogste tijd voor een update dus. 2017 was het jaar van het maatschappelijk eindtermendebat in het parlement. Voor de afdeling Kwalificaties en Curriculum was het wachten op een politieke beslissing. Maar dat betekent niet dat er niets om handen was.

De afdeling tekende verschillende denkpistes uit, ontwikkelde een format, verschillende referentiekaders op basis van sleutelcompetenties en dacht na over de procedure. Zo moesten de ontwikkelcommissies niet van nul starten. Dankzij de expertise van het team kan het ontwikkelproces snel vooruit. Op enkele maanden tijd zullen de eindtermen van de eerste graad klaar zijn.

Hoe komen eindtermen tot stand?

Hoe komen eindtermen tot stand?


Onze afdeling staat en valt met kwaliteit en expertise. Alles wat wij doen, doen we trouwens samen met onze stakeholders. Zonder hun draagvlak en betrokkenheid kunnen wij niets realiseren. Daardoor moeten wij permanent nadenken over onze rol en hoe we ons verhouden tot het werk- en onderwijsveld. Het is cruciaal dat we zelf naar buiten komen met onze kwaliteit en expertise.


Ingrid Vanhoren
Afdelingshoofd Kwalificaties en Curriculum

NARIC

Wie zijn buitenlandse diploma officieel wil laten erkennen in Vlaanderen, doet een aanvraag bij NARIC. Daar wordt grondig onderzocht of het diploma erkend mag worden en of het gelijkwaardig is met een Vlaams diploma. Zo krijgen mensen met een buitenlands diploma kansen op onze arbeidsmarkt.

Het onderzoek spitst zich toe op de inhoud en het niveau van de gevolgde opleiding in het buitenland en de mate waarin ze overeenstemt met een vergelijkbare opleiding in Vlaanderen. NARIC doet daarbij regelmatig een beroep op de experts uit het onderwijsveld.

Hoe verloopt de erkenning van een buitenlands diploma?

Hoe verloopt de erkenning van een buitenlands diploma?

Koploper in fraudebestrijding

NARIC-Vlaanderen wordt net zoals de Europese collega’s geconfronteerd met diplomafraude. Zowel individuele aanvragers als nepinstellingen (diploma mills) frauderen. Een Europese aanpak is dus nodig. NARIC-Vlaanderen werkte intensief mee aan het Europese project FRAUDOC en werkte mee aan 2 online publicaties: Guide on diploma mills en Handbook on document Fraud.

Examencommissie

Iedereen de kans geven om een diploma secundair onderwijs te behalen, dat is wat de Examencommissie doet. Examenprogramma’s samenstellen per studierichting, kandidaten informeren, examens opstellen, organiseren, corrigeren, resultaten publiceren en diploma’s uitreiken. Er komt wel wat bij kijken om kandidaten door hun traject te loodsen.

De Examencommissie werkt met twee teams: team Toetsing staat garant voor de inhoud en team Planning & organisatie voor de dienstverlening. De IT-collega’s zorgen ervoor dat de werking nagenoeg volledig digitaal verloopt. De Examencommissie heeft ook een uitgebreid netwerk van externe medewerkers. Ze zijn onontbeerlijk voor de organisatie van alle examens maar brengen ook waardevolle ervaring en expertise in huis vanuit heel wat Vlaamse scholen.

Hoe verloopt het traject van de kandidaat?

Hoe verloopt het traject van de kandidaat?

Een goed verslag van de onderwijsinspectie bevestigt maar daagt ook uit

Een allereerste doorlichting door de onderwijsinspectie schetst een mooi beeld van de Examencommissie anno 2017. De bevestiging dat de getuigschriften en diploma’s gelijkwaardig zijn aan studiebewijzen die het reguliere onderwijs aflevert is een kwaliteitsgarantie voor de kandidaat, maar ook een fijne bevestiging voor de Examencommissie zelf.

Ontdek de sterke punten, verbeterpunten en good practices (PDF)

Een competentiegerichte aanpak en een sterke profilering voor bso

Een grondige hervorming in de derde graad bso heeft zijn doel niet gemist. Een nieuw examenprogramma toetst de arbeidsmarktcompetenties van kandidaten op een eigentijdse manier. En maakt duidelijk wat een realistisch toekomstperspectief is met een diploma in bso: een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt. Door de nieuwe aanpak kiezen kandidaten die willen verder studeren sneller voor een studierichting in aso of tso. En beseffen ze beter dat ook bij de Examencommissie elk diploma een duidelijke finaliteit heeft.


Iedereen kent wel iemand die zijn buitenlands diploma wil laten erkennen bij NARIC of die een diploma secundair onderwijs wil behalen bij de Examencommissie. Dat motiveert de medewerkers heel erg.

Onze dienstverlening is de laatste jaren flink gestegen. Het dwingt ons om zo efficiënt mogelijk te werken. Maar we blijven de klantgerichtheid en de kwaliteit hoog in het vaandel dragen.


Marleen Roggeman
Afdelingshoofd NARIC en Examencommissie

Hoger- & Volwassenenonderwijs

De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs werkt aan twee grote doelstellingen: de lonen van het personeel in het hoger en het volwassenenonderwijs tijdig en correct betalen én de middelen voor de centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteiten berekenen en uitbetalen. Het gaat daarbij over zowel de basisfinanciering als aanvullende of projectmatige middelen. Om de berekeningen en betalingen correct uit te kunnen voeren beschikken ze over databanken en heel wat ICT-kennis.

Flexibel inspelen op asielcrisis om middelen te verdelen

De verschillende brandhaarden in de wereld deed het aantal asielzoekers de laatste jaren toenemen. Voor hen maakte de Vlaamse Regering ook in 2017 extra middelen vrij om lessen Nederlands te volgen. De afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs zorgde ervoor dat de nodige middelen daarvoor snel bij de centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs terecht kwamen.


Een werkgroep met vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en het Agentschap Inburgering en Integratie zorgde voor de verdeling van de middelen. Asielzoekers verhuizen vanuit de asielcentra naar andere steden en gemeenten. Die verhuisbewegingen zijn moeilijk te voorspellen. Daarom kwam de werkgroep regelmatig samen om te kijken waar de cursussen Nederlands het best werden georganiseerd. Zo kon de afdeling het geld op korte termijn verdelen en verschuiven tussen de regio’s waar de nood op dat moment het hoogst was.

Extra middelen voor de centra voor volwassenonderwijs


47.35 VTE


539.575,40 EUR werkingsmiddelen


9049 inschrijvingen


5387 unieke cursisten

 

Extra middelen voor basiseducatie


107.55 VTE


1.247.492,40 EUR werkingsmiddelen


16169 inschrijvingen


7897 unieke cursisten

Nieuw statuut voor personeelsleden basiseducatie uitgelegd

Op 1 januari 2018 trad een nieuw decreet voor personeelsleden in de basiseducatie in werking. Zo kregen ze na 10 jaar een eigen onderwijsstatuut. En een elektronisch personeelsdossier. Meer dan 1400 personeelsleden uit de basiseducatie zijn sinds januari 2018 volledig geïntegreerd in de loonsverwerking van het statutaire onderwijspersoneel.

De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs trok samen met het departement naar het terrein om iedereen in de sector over het nieuwe statuut te informeren: lesgevers, administratieve medewerkers en directies.

Dataloep voor het volwassenenonderwijs

De centra voor volwassenenonderwijs voelen de nood aan meer gegevens om hun beleid te ondersteunen. Met Dataloep kregen ze een gebruiksvriendelijke tool waarmee ze gegevens over cursisten en inschrijvingen gemakkelijk in tabellen en grafieken kunnen gieten. Of zelfs op een landkaart kunnen raadplegen. De centra kunnen deze tool via de beveiligde omgeving van Mijn Onderwijs raadplegen. Het enthousiasme is groot. Samen met de centra werken we verder aan een uitbreiding van de gegevens die we op deze manier ter beschikking kunnen stellen.


In 2017 kon de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs de vruchten plukken van de fusie van de twee afdelingen Hoger en Volwassenenonderwijs: meer collega’s nemen dossiers op over de niveaus heen, er is een kruisbestuiving van good practices en we gebruiken elkaars sterktes.

Het team hoger onderwijs stond bijvoorbeeld ver op het vlak van monitoring. De automatische brievengenerator van het team personeel volwassenenonderwijs was een efficiënte aanvulling voor de werking van het team personeel hoger onderwijs. Dat soort expertise kunnen we nu delen en inzetten voor heel de afdeling.


Evi Verduyckt
Afdelingshoofd Hoger & Volwassenenonderwijs

School & Studietoelagen

Gezinnen die het nodig hebben krijgen een financieel duwtje in de rug om de studiekosten te helpen dragen. De afdeling School- en studietoelagen verwerkt de aanvragen en zorgt ervoor dat wie recht heeft op een toelage die ook krijgt.

Een topjaar met topresultaten

In 2017 zag de afdeling School- en Studietoelagen de eerste resultaten van de inspanningen en investeringen van de voorbije jaren. Met steun van het programma “Vlaanderen Radicaal Digitaal” werden er heel wat zaken vereenvoudigd, gedigitaliseerd en verder geautomatiseerd. Samen met de volgehouden inspanning en het enthousiasme van alle medewerkers, heeft dit van 2017 op verschillende vlakken een recordjaar gemaakt.

De belangrijkste verwezenlijkingen:

  Meer dossiers

507.379

  Meer beslissingen

581.963

  • +68.000 t.o.v. 2016

  Snellere beslissingen

581.963

  • 60 dagen gemiddelde behandeltermijn in augustus (-26 dagen t.o.v. 2016)
  • 53 dagen in september (-60 dagen t.o.v. 2016)

  Minder klachten

581.963

  • 83 gegronde klachten (-86 t.o.v. 2016)
  • 94 gegronde beroepsprocedures (-30 t.o.v. 2016)

Tevreden klanten

De goede resultaten werden bevestigd door de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek dat we in de zomer van 2017 organiseerden. Van alle bevraagden gaf 88% een tevreden score over onze dienstverlening. Wie sneller een beslissing kreeg was ook gemiddeld meer tevreden was. De digitalisering en de vlotte dienstverlening werden aangehaald als belangrijkste reden tot tevredenheid. Ontevredenheid lijkt vooral voor te komen uit informatie die mensen niet altijd even duidelijk vinden.

Automatisering en communicatie

Voor wie in het verleden ooit een toelage kreeg, start de afdeling al een aantal jaar automatisch dossiers op. In 2017 voor bijna 250.000 kandidaten. De burger moet enkel nog de gegevens controleren en bevestigen. Maar een aantal mensen verwachten dat ze dat niet meer moeten doen. Daarom leveren we heel wat inspanningen om duidelijk te maken welke stappen de ze zelf nog moeten ondernemen. In alle communicatie blijft dit een belangrijk aandachtspunt.

Heel wat dossiers worden ondertussen ook volledig automatisch behandeld. In 2016 werd iets meer dan 10% van de dossiers volledig afgewerkt door de ICT-systemen. Door verdere vereenvoudiging en optimalisering van dit proces steeg dit aantal sinds augustus 2017 naar 30%. Dat betekent dat ouders en studenten veel sneller en vlotter weten of ze een toelage krijgen.

Een kritische blik op de toekomst

Vanaf het aanvraagjaar 2019-2020 houden de schooltoelagen op te bestaan. De studietoelagen voor studenten die hoger onderwijs volgen, blijven wel bestaan. De schooltoelagen worden vervangen door een selectieve participatietoelage als onderdeel van het Groeipakket. De verschillende uitbetalingsactoren voor de gezinsbijslag zullen die dienstverlening organiseren. Deze verandering daagt uit om onze aanpak verder in vraag te stellen en op punt te houden. Want ook na deze verandering willen we garant blijven staan voor kwaliteit en een goede dienstverlening aan iedereen die recht heeft op een studietoelage.


De voorbije jaren hebben we met de afdeling heel hard gewerkt aan vereenvoudiging en automatisering. Aan de vooravond van een grote transitie beginnen we nu echt de resultaten van deze inspanningen te zien. Dit daagt ons uit om onze dienstverlening ook in de toekomst te blijven verbeteren.


Peter Parmentier
Afdelingshoofd School- en Studietoelagen

ODi - Ondersteunende dienst

Een agentschap met 4 uiteenlopende afdelingen heeft een draaischijf en aanspreekpunt nodig om de dagelijkse werkzaamheden van de vele medewerkers te stroomlijnen. Met de afschaffing van een centrale ondersteunende dienst voor het beleidsdomein onderwijs & vorming was 2017 een scharnierjaar voor ODI. De ideale kans om zich wat duidelijker te profileren, alle operationele processen op punt te stellen en het organogram opnieuw uit te tekenen.

Grote uitdaging voor ODI is de dagelijkse werking schijnbaar rimpelloos te laten verlopen. En tegelijk te exploreren welke evoluties en nieuwe technologieën onze toekomstige werkplek en– omstandigheden beïnvloeden. Met pilootprojecten op alle afdelingen denkt ODI telkens 1 stap vooruit.

Een verhuis van 320 personeelsleden in goede banen leiden

Het Consciencegebouw werd het voorbije jaar grondig verbouwd en klaargestoomd voor het nieuwe werken. De nieuwe werkplekinrichting werd afgestemd op de specifieke behoeften van onze organisatie. We moesten dan ook nadenken over de indeling van onze vernieuwde verdieping. Welke ruimtes hebben we nodig? Welk type vergaderzalen, brainstormruimtes, ontvangstruimtes, cockpits? We brachten alle behoeften in kaart en stemden af met het facilitair bedrijf om onze werkplekken zo optimaal mogelijk in te richten.

Tijdens de werken bleef het gebouw dienst doen als werkplek. Toren per toren en verdieping per verdieping werd verbouwd. Daardoor moesten de personeelsleden verschillende keren verhuizen. Goede afspraken en continu overleg waren nodig om al die verhuisbewegingen in goede banen te leiden.


Je kan maar de draaischijf zijn van je agentschap als je een stevig netwerk uitbouwt tussen alle afdelingen en een vlotte communicatie op gang brengt. Om de cohesie te garanderen hebben we de COVA-netwerken uitgebouwd. Dat zijn themawerkgroepen die voorbereidend werk verrichten en heel regelmatig samenkomen. 63 collega’s uit alle afdelingen nemen deel aan deze werkgroepen.


Ward Dejaegher – Coördinator ODI

AHOVOKS in cijfers

AHOVOKS Onderneemt!

AHOVOKS stond in 2017 voor daadkracht. Iedereen mocht de ondernemer in zichzelf ontdekken. En zijn innovatieve kracht of zin voor initiatief en verantwoordelijkheid in de verf te zetten. Dat deden we met Streetwize. Samen bouwden we een programma op maat van onze organisatie.

Aan de slag met streetskills

Streetwize leerde ons hoe ook wij met de survival skills van straatkinderen aan de slag kunnen gaan. Van februari tot juni volgden 280 medewerkers minstens 2 workshops over de 4 streetskills:


positieve
focus


wendbaarheid
en veerkracht


proactieve
creativiteit


coöperatieve
competitie

Leidinggevenden en management volgden een intensiever traject waarbij de streetskill-workshops aangevuld werden met technieken zoals pitching en storytelling.

"Zelden een brainstorm meegemaakt die zoveel georganiseerde chaos bevatte. Sterke technieken en uitstekend gebracht!"

"Fantastisch welke ideeën er op één voormiddag naar voor gebracht worden."

"Heel spontaan, interactief. Love it."

"Het beeld van de straatkinderen doet je uit de context van de organisatie stappen."


We wilden mensen skills en durf bij brengen. Van iedereen wordt verwacht dat ze mee richting geven, initiatief nemen en verantwoordelijkheid opnemen. Maar voor veel mensen is dat niet evident.

We wilden als organisatie duidelijk laten zien dat we het appreciëren als je opstaat en zegt ‘Ik heb een idee’.


Ann Verhaegen
Administrateur-generaal AHOVOKS